Klub Sportowy Beniaminek 03

Projekt miał na celu pomóc dzieciom z mniejszymi szansami w nadrobieniu zaległości w rozwoju umiejętności społecznych. Zajęcia sportowe pozwalają na nabycie istotnych w pracy zawodowej, życiu społecznym i osobistym, tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacja, współpraca, automotywacja).

Główne cele projektu:

 • doskonalenie poprzez rywalizację sportową umiejętności współpracy, wpajanie młodym adeptom piłki nożnej wartości prodemokratycznych, promocja właściwych zasad postępowania i gry fair-play;
 • zwiększenie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży;
 • propagowanie piłki nożnej wśród najmłodszych;
 • wzbudzanie zainteresowania uprawianiem sportu po zajęciach szkolnych;
 • integracja dzieci oparta na sporcie;
 • rozwój fizyczny i dobry stan zdrowia młodych zawodników;
 • zwiększenie prestiżu sportu wśród rodziców uczestników;
 • promowanie zasad fair-play, wzajemnego szacunku do siebie oraz rywali, wpajanie postawy zgodnej z klubowym motto: "Triumf i porażkę z równą odwagą i honorem znosić".

Ponadto, projekt zakładał niwelowanie różnic majątkowych pomiędzy mieszkańcami naszego regionu. Pozwolił na rozwój poprzez udział w zajęciach najuboższym dzieciom. Projekt stanowił okazję do opracowania przez opiekunów nowych metod pracy z dziećmi z mniejszymi szansami rozwoju, które będą nieustannie rozwijane także po jego zakończeniu.

Projekt adresowany był w szczególności do dzieci z różnych względów defaworyzowanych. Wzięła w nim udział grupa 200 dzieci w wieku 7 - 10 lat z regionu Starogardu Gdańskiego. Przewidziano również wspólne zajęcia integracyjne dla dzieci i ich rodzin (ogniska, mecze pokazowe, wspólne popołudniowe zabawy integracyjne). W projekcie uczestniczyły dzieci z mniejszymi szansami rozwoju, które dyskredytowano podczas rekrutacji do innych klubów piłkarskich w regionie. Większość zakwalifikowanych pochodzi z obszarów wiejskich. Duża odległość od placówek kształcenia nieformalnego uniemożliwiała im udział w zajęciach dodatkowych, realizowanie i rozwijanie własnych pasji. Udział w zajęciach sportowych w Klubie Sportowym Beniaminek 03 wiązał się również z dużym wyrzeczeniem i poświęceniem znacznych nakładów czasu na dojazdy. W projekcie wzięły udział dzieci zagrożone marginalizacją ze względu na trudną sytuację materialną, konieczność egzystencji w rodzinie patologicznej lub niepełnej.

Wsparcie finansowe fundacji VKR przeznaczono na zakup niezbędnego sprzętu:

 • pachołków treningowych,
 • skakanek,
 • znacznika treningowego,
 • worków na piłki,
 • płotków treningowych,
 • mini bramek,
 • piłek.
x

Cookies

This website uses cookies

Read more