Klauzula Informacyjna – Ewidencja wejść / wjazdów osób trzecich

Wstecz
Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
DOVISTA POLSKA SP. Z O.O.
83.115 Wędkowy

2. Dane osobowe zwykłe (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów, ochrony mieni Spółki oraz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Spółki oraz zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych związanych z kolizjami i wypadkami.

3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia wejście/ wjazd na teren Spółki.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku.

5. Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, podmioty z mocy prawa w tym towarzystwa ubezpieczeniowe.

6. Dane osobowe będą powierzone w trybie art. 28 RODO Agencji ochrony celem obsługi wejść/ wjazdów osób oraz ochrony Spółki.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu profilowaniu

8. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo:

a. dostępu do danych,
b. sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych.

9. Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta email: arnold.partner@gmail.com

– Administrator Danych-