Informacja dotycząca stosowanego monitoringu

Wstecz
Aplikuj

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
DOVISTA POLSKA SP. Z O.O.
83-115 Wędkowy

2. W Spółce stosuje się monitoring wizyjny w pomieszczeniach służbowych, obszarach ogólnie dostępnych oraz obszaru przyległego do siedziby Spółki z wyłączeniem obszarów wymienionych w art. 22’2 § 2 Kodeksu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w tym przestrzegania procedur BHP, ochrony mienia, kontroli jakości obsługi petentów, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

3. Dane osobowe – wizerunek osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) – RODO, w zw. z 22.2 i 22.3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – wizerunek osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilno – prawną oraz klientów Spółki.

4. Zgodnie z art. 11.1 K. P. monitoring jest prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników. Materiały powstałe w trakcie monitoringu będą wykorzystane jedynie w ww. celach, a dostęp do materiałów z monitoringu będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Każda z osób upoważnionych zachowuje w tajemnicy wiedzę wynikającą z tych materiałów.

5. Materiały z monitoringu będą przechowywane przez 30 dni, licząc od dnia ich wytworzenia (wideo), a po upływie tego okresu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Zarząd powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Dane osobowe – wizerunek może zostać udostępniony organom Państwa na podstawie przepisów prawa powszechnego oraz w przypadku roszczeń z tytułu ubezpieczenia towarzystwu ubezpieczeniowemu a także Agencji ochrony na podstawie umowy powierzenia wskazanej w art. 28 RODO.

8. Każdej osobie, której wizerunek jest przetwarzany w materiałach pozyskanych z monitoringu, przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz użyte do zautomatyzowanego profilowania

10. Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta – arnold.partner@gmail.com